Cümə axşamı , Oktyabr 29 2020
azfa

Avropa dillərinin kökü türkcədir

GADTB: İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər tərəfindən kəşf edilib. Tezis elmi cəhətdən öz sübutunu tapdı. İlk yazılı Türkçə sənəd 8-ci əsrdən etibarən deyil, on min il əvvəl, Heroqlif, Etrusk və Sanskrit əlifbası ilə yazılı yazılar indiyə qədər yanlış oxundu. Yazılar, Orta Asiyanın qədim dövrlərindəki «tamgalardan» istifadə edərək arxaik Türk məntiqinə əsasən yazılmışdır. Ona görə də bunları arxaik Türk məntiqinə görə oxumaq lazımdır. Yalnız ingilis, fransız və almanı bilmək istəyən mövcud tarixçilər Orta Asiyanın mənbələrini oxumamışlar və tarixi Orta Asiya türklərini bilmirlər, çünki tarixi yazılara tarix yazmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Buna görə, tariximizi xarici tarixçilərdən öyrənməli və səhv olub olmadığını öyrənməliyik.

Türk dili 2 qrupdan, 8 qoldan və 41 dialektdən ibarətdir. Bütün türk dillərini bilməyən bir alim tərəfindən edilən tarixi araşdırmalar və tədqiqatlar düzgün nəticələr verməz. Osmanlıda istifadə etdiyimiz və söhbət etdiyimiz Anadolu dialekti kökdən Ərəb və Acemin təsiri altındadır. Buna görə Osmanlı Türkçəsində araşdırma ilə nəticə əldə etmək çox çətindir. Assur dövründə də Subarca (M.Ö. 2000) danışılmışdır. Assuriyanın paytaxtı olan Prototürkcə adı, Ant-Ub Uçuğ, yəni «ən yüksək anlaşma rəhbərliyi»- deməkdir.

Türklər tarix boyunca kütləvi şəkildə altı yerdə tapıldı: Issıkk gölü və ətrafı, Ural dağlarının cənubunda, Sölengetaş mağarasının dolayları, Tavas və onun ətrafı (türklərin əsas evi, Qazaxıstan), Sibir Ulukent hövzəsi, Şərqi Anadoluda Ərzurum bölgəsi, Cənub- qərbi Fransa.

Türklərin tarix boyu toplum halında yaşadıqları yerləri dəlilləriylə tarixdə ilk dəfə Kazım Mirşan, oxunan mətnlərdən əldə etdiyi sənədlərlə ortaya qoydu. Anadoludan İtaliyaya köçən Etruskanların yunanlardan əlifbanı götürdüyü tezisini yalana çıxardı. Əksinə, o, yunanların Etrusklardan əlifbanı aldığını sübut etdi. Avropada açılmış bir çox yazı yunan və ya latın dillərinə görə oxunur, buna görə də mənasız və absurd mətnləri ortaya çıxır. Bununla birlikdə, eyni epiqraflar Ön Türkcədən istifadə edərək tamğalar vasitəsiylə oxunur. Norveç, İsveç, Portuqaliya və Fransanın mağaralarındakı mətnlər, Türk tamğaları ilə oxunduğu zaman əhəmiyyətlidir. Lakin bu həqiqət Qərbə sərf eləmir. Haluk Tarcan deyir: «Bu gün Skandinaviya ölkələri Skandinaviya Runik yazıları öz mənşəyini Dnepr bölgəsində (köhnə Ön Türkcədə adı Ozu çayı — Özü Ogız) axtarmaqdadır. Dnepr bölgəsində Bir Oy Bil dövləti vardır. Skandinaviyalılar üçün digər bir axtarış məntəqəsi Val Kamonikada İtalyan Alpləridir. İtalyan Alplərində əvvəlcədən Ön Türkcə yazılar tapılmışdır».

Skandinaviyada runi yazı icad etməyiblər, onu kənardan gətirdilər. Tapıntılar, Runi yazıları haradan gəlmiş ola bilər? Tapıntıların Ön Turkcə ilə yaxın oxşarlığı vurğulanır. Haluk Tarcan Qərbdəki Türk əlyazmalarının faktlar və paralelləri araşdırdı. Ön Türkçə yazını görməyə alışdığı və əlifbaları bildiyi üçün əvvəl Fransadakı mağaralardakı yazıları, sonra Portuqaliya və İspaniyadakı yazıları kəşf etdi. Kazım Mirşana tapdığı yazıları göndərdi, bunların hamısı Mirşan tərəfindən oxundu və yazıların dili Türkcə idi.

Anadoluda Sinop, Çatal-Höyük və Side hamam yazılarını tapdı. Tədqiqatlar hər gün genişlənirdi. Bu, əvvəlcədən türklərə immiqrant kimi çox böyük bir əraziyə yayıldığını göstərir. Ön Türklərin köçəri olaraq yayılmasının sübutu olan damğa və kitabələri yanında atəş kultuna işarə edən kül qabları, atəş evləri və aksak dartılı musiqilər ulu atalarımızın getdikləri yerlərdə mədəniyyətlərə hakim olduqlarını, getdikləri yerlərin dib mədəniyyətini meydana gətirdiklərini ortaya çıxarır.

Şərqi Anadoluda e.ə. 15000-ci illərə aid olan qaya resimləri, yazılar isə e.ə.7000-ci illərə aiddir. Antalya-Beldibi yazıları e.ə. 7000-ci illərə aiddir. Fikirtepe-İstanbulda e.ə. 6000-ci ilə məxsus qablardan ikisi OK və OZ tamğaları vardır.

Avropa dillərinin mənşəyi Ön Türkcədir tezisinə sahiblənmə ölkəmizdə daha öncə də olub. «Öz-Türkcə» hərəkatı, daha sonra «Günəş-Dil nəzəriyyəsinə çevrildi». 1935-ci ildə Günəş-Dil nəzəriyyəsi H.F. Kvergik kitabına əsaslanaraq, Türk dilinin daş və mədən dövründə mədəniyyət sözlərini köç yolu ilə dünya üzərindəki bütün dillərə yayan köhnə və böyük bir mədəniyyət dili olduğunu müdafiə edən nəzəriyyə, dövrün ziyalıları tərəfindən dəstəklənmiş, ancaq müasir nəzəriyyələrə məğlub edilmişdir. Avropanın ən yüksək dağları Alpdir. Alp hansı avropalı dildə mənası var? Heç birində…

Ancaq Türk dilində mənası var. Alp- böyük, yüksək. Balkanlarda ən yüksək dağ deməkdir. Balkan. Türkmənistandakı Balkan dağının adını Balkanlara bolqarların Xəzər sahillərindən köç edərkən gətirdikləri aydın olur. Xəzər regionunda istifadə etdikləri addan burada istifadə ediblər.

Bu gün Türkcənin ağrılı halı, lakin lazımi diqqətini görməmiş işlərin birdən-birə dayandırılması və ya bağlanması günbəgün artmaqdadır. Türkcə, xüsusilə də Amerikalı İngiliscəsi tərəfindən təcavüzə uğramaqdadır. Türk Dil Qurumunun kifayət qədər işləməməsi ağır vəziyyətdir. Əcnəbi bir sözün Türkcəyə girməsi, xarici bir dilin qrammatikasının Türk dilinə tətbiqi ilə müqayisədə daha az təhlükəlidir. Dilimizin ən böyük problemlərindən biri, ingilis dilinin qramatikasından dilçilikdə istifadə etməkdir. Dərin köklü mədəniyyəti pozmaqda ən vacib amil dildir.

Haluk Tarcanın fikrincə, Avropanın, Qərbin dili özünə aid deyil, onun dili xaricdən gəldi. Hind-Avropa dili olaraq xaricdən gəldi. Ancaq Hind-Avropa dilinin mənşəyi də aydın deyil. Avropanın yazılarının Finikiyadan gəldiyi qəbul edilir. Bununla belə, Avropanın yazısı Orta Asiyadan birbaşa türklərlə birgə gəldi.

14.000 il bundan əvvəl Şimali İspaniyadakı Lasparsiya mağarasında Türkcə yazılmış bir yazı var. Ön Türkcə «Ökük» sözü çox vacibdir və «İlahi» anlamındadır, bu söz 14 min öncə istifadə edilmişdir.

Kazım Mirşanın şok şərhlərini dəstəkləyən Norveçli Shell Artun adlı bir professor var. Norveç Elmlər Akademiyasında ona dəli kimi baxılır. Çünki 1994-cü ildə universitet jurnalında yazdığı məqalədə deyilirdi: «Şərqdən gələn runik yazılar Orta Asiyadan gəlmişdir və 2000 ildən bəri bilinən şeylərdən daha qədimdir «.

Shell Artun Runik yazını Alman mənşəli deyil, türk mənşəli və ya Asiya mənşəli olduğunu söyləyirdi.

Avropanın yazısı, dini və dili özlərinə aid deyil və belə bir mənşəyə malik deyillər. Herodot deyir ki, İlk (Kitab. 57) Pelasqın nəslindən olan Attica xalqı Ellinləşən zaman dillərini dəyişdilər. Pelasqlar Etruskdür, Türkdür! Bunu Yunanlılar, Qərblilər asanlıqla qəbul edə bilməzlər. 6000 il əvvəl bir Yunan yazısı göstərsinlər görək!

Qərblilər uzun müddət Avropa mədəniyyətinin quran, latın mədəniyyətinin kökündə Etruskların durması ilə razılaşdılar. Öz soylarını axtaran Avropalılar 1780-ci ildə Etrusk yazılarını tapınca bayram edib sevindilər ki, «bizim kökənimiz tapıldı», ancaq onlar Etruskcanı onlar heç zaman oxuya bilmədilər. Etrusk yazılarındakı Yunan sivilizasiyasını tapmağa ümid edən Qərb, Ön Türklərlə rastlaşınca mövzunu «qatlayıb palazaltı» etməyə üstünlük verdilər.

Avropalı alimlər, Etrusk yazılarını gizləyərkən, yazıların bilinməyən bir irqin oxunmaz yazısı olduğunu yazırdılar.

Avropanın tarixi çox gəncdir. Yunanca yalnız 2700 il bundan əvvəl, Fransa 1500 ildən bəri tarixin səhnəsində olmuşdur. Tarixlər 501-ci ildən başlayır. Atilla 452-ci ildə öldü. İngiltərənin tarixi 1500 ildir. Avropadakı ən uzun müddət Almanlara məxsusdur və bu, 2100 ildir. Avropalılar deyirlər ki, Avropanın ən qədim sivilizasiyası Yunan sivilizasiyadır. Qədim Etruskların yunanlardan əlifbanı aldıqlarına inanırlar. 754-cü ilə aid Marsiliana taxtasını sübut olaraq göstərmişlər. Heç bir əsas yoxdur, baxmayaraq ki, Marsiliana taxtasının əlifbaları Etruskların Yunanıstandan alındığını qəbul edir. Lakin, ziddiyyətlər yetərincədir. Nə Fenikyalılar, nə də Yunanlılar tarixdə heç bir əlifba yaratmayıblar. Etruskların 7 ayrı əlifbası var. Əlifba yaradan yeganə xalq Etrusklardır.

Mövcud olan məlumatlara baxmayaraq Qərblər inadla davam edirlər ki, Etrusklar əlifbanı yunanlardan alıblar. Mirşan A, B, C, D, E hərflərinin hələ də Etrusk əlifbasında, Marsiliana taxtasında istifadə edildiyini göstərərək sübut gətirir. Marsiliana taxtası Etrusk yazılarının İtaliyada tapılmış bir nümunəsidir.

Avropalılar ilk sivilizasiyanı İtaliyaya yunanlıların gətirdiklərini qəbul edirlər. Avropalılara görə, Etrusklar yunanlardan əlifbanı götürdülər. Ancaq ortada göz yumulan bir həqiqət daha var. Dünyanın əlifbası üzərində işləyən yeganə insanlar Orta Asiya Türk əlifbasını yaradan Türk və Etrusk xalqıdır.

Əlifba üzərində heç bir işi olmayan yunanlardan Etrusklar əlifbanı necə kopyalaya bilərdilər? Qeyri-mümkündür!

Yazılardan aydın görünür. Etrusk əlifbasında olan hərflərin qarşısında Yunanlar ona bənzər öz hərflərini qoydular, amma əlifbanın prinsiplərini dəyişdirmədilər. Avropanın çox illərdir belə bir irrasional fikri qəbul etməsi çox düşündürücüdür

Üstəlik, heç bir yazı oxumadan, yazını çözmədən! Oxuduqları yeganə şey adlardır. Onlar məna verən bircə söz də oxumamışlar.

HASAN YAZICI

Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Həmçinin yoxlayın

İşğalçı Ermənistanın iki Su-25 təyyarəsi məhv edildi

GADTB-nin Mətbuat Mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Azərbaycan işğalçı Ermənistanın iki Su-25 təyyarəsini məhv etdi. …

Ermənistanın 3-cü ordu korpusunda üsyan başladı

GADTB-nin Mətbuat Mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Ermənistanın 3-cü ordu korpusunun alaylarından birində qiyam baş …

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir