چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

افشار محب: پ ک ک،خالدی،پان ایرانیستها و بازهم تورک ستیزی

 گادتب: بازهم عضو شورای شهر آذربایجان غربی جنجال آفرید تا ماتریالی وابژه ای بدست مرکز نشینان پان ایرانیست برساند.تا بدین طریق پان ایرانیستهارا نسبت به مسائل واتفاقات استان آذربایجان تحریک کرده باشد وبتوانند امتیازی هرچند اندک بدست آورده باشند.

استدلال این عضو همیشه جنجال ساز این بود که وی بدلیل کردزبان بودن زبان تورکی آذربایجانی را متوجه نمیشودوباید ایرادات سخنان بزبان غیرتورکی باشد.درحالیکه وی همچون سایر کرد زبانان اورمیه تسلط کاملی برزبان تورکی دارد وحتی در برنامه های تلویزیونی نیز به زبان تورکی مصاحبه وگفتگوهایی نیز داشته است.

مرکز نشینان پان ایرانیست نیز این وامصیبتای دروغین وفریبکارانه وی را فورا شنیده وبر تورک ستیزی خودشان سرعت بیشتری بخشیده اند.ودر رسانه های انحصاری خودشان شروع به اتهام زنی های کلیشه ای وتکراری علیه عضوهای شورای شهر اورمو کرده اند.

اما چندین سوال ساده ومبتدی میتواند.پاسخ اینگونه جنجال سازی هارا بدهد.

آیا وی وجریان پان ایرانیست متوجه نیستند یا نمیخواهند بدانند که از زمان تاسیس شورای اسلامی شهر وروستاها زبان گفتاری این شورا وحتی جلسات شهرداری بزبان اکثریت مطلق شهر اورمو بوده است.؟

برگزاری جلسات شورای شهر آذربایجان غربی به زبان مردم استان یعنی تورکی آذربایجانی با چه استدلالی خطری برای امنیت ملی محسوب میگردد.؟

همه مانیک میدانیم که اینگونه بهانه های بنی اسرائیلی چیزی جز تورک ستیزی ودر راستای از بین بردن هویت وزبان تورکی ملت آذربایجان وتحمیل بیشتر زبان فارسی بر اقوام غیر فارصی نیست.

آیا برگزاری جلسات در شوراهای شهرهای تورک نشین همچون تبریز،اردبیل،زنجان،آستارا ودیگر شهرهای آذربایجان تهدید امنیت ملی است.؟ که پان ایرانیستها با بهانه قراردادن این جنجال سعی در تضعیف تورکان آذربایجان در تقابل با کردهای اقلیت ومهاجر ساکن اورمو را دارند.؟

آیا اصرار و ورود پان ایرانیست های مرکزی به این موضوع وتحمیل زبان فارسی بر مردمان ساکن تورک آذربایجان ضربه ای بر نظام کنونی نمیباشد.؟

چرا که یکدست سازی اعم از زبان،هویت،تاریخ،لباس و…کار نظام های ایدولوژیک واستبدادی نیست؟ از این رو ایستادگی برحق وقانونی اعضای شورای شهر اورمو در مقابل جنجال سازی وزیاده خواهی های عوامل پ ک ک در استان و پان ایرانیست های تمامیت خواه بجا ومنطقی است.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …