دوشنبه , دسامبر 4 2023
azfa

توطئه رژیم ایران با استفاده از تروریستهای پ ک ک / پژاک علیه آذربایجان

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم ایران با استفاده از تروریستهای پ ک ک / پژاک علیه آذربایجان دست به توطئه می زند.

دیروز در کنفرانس مطبوعاتی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان رژیم نژادپرست ایران که خود تامین کننده منابع مالی و تسلیحاتی تروریسم می باشد، از طریق خبرنگار خود زهرا میر ظفرجویان که او نیز طرفدار گروه تروریستی پ ک ک / پژاک می باشد دست به خرابکاری زده و ادعای ارمنیها را علیه آذربایجان مطرح کرد.

زهرا میر ظفرجویان، خبرنگار مزدور رژیم ایران که در کنفرانس خبری دیروز اتهامات بی‌اساسی را متوجه آذربایجان می‌کرد چنانکه از پروفایل این خبرنگار ایرانی مشاهده می گردد وی از طرفداران گروه تروریستی پ ک ک / پژاک می باشد.

در رژیم دیکتاتوری چون ایران تصادفی بودن فرستادن این خبرنگار طرفداران گروه تروریستی پ ک ک / پژاک با ادعای ارمنی ها نمی تواند امری تصادفی باشد و ثبوتی بر استفاده رژیم ایران از تروریستهای پ ک ک / پژاک علیه آذربایجان می باشد.

دوباره امتحان کنید

آزادی دانشجوی آذربایجانی با قرار وثیقه سنگین

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، پرستو فریدی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری تبریز با تودیع …

تماس ایلشن، رپر تبریزی با خانواده

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ایلشن (میلاد جلیلی) رپر تبریزی که در پی انتشار کلیپی …