دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

ریشه های روح ویرانگری و واندالیسم ارمنی

گادتب: آشوریان دولتی بودند که بیش از هزار سال در سرزمینهایی که امروز عراق نامیده میشود حکومت کردند. اقتصاد آنها بر هیچ تولید و تجارتی استوار نبود. محور اقتصاد آنها را غارت و چپاول تشکیل میداد.

آنها همسایگان خود را به نوبت مورد چپاول و غارت قرار میدادند و نوبت حملاتشان سی الی چهل سال بود. هزار سال به اینگونه زندگی غارتگرانه عادت داشتند و بدین صورت روح شیطانی و بی رحمی در نهاد این ملت ستمگر بوجود آمد و در طول تاریخ هرگز از بین نرفت.‌ اما جغرافیای آزربایجان فرصتی بوجود آورد، قبایل خودرا متحد کرد و امپراطوری آشور را برانداخت. بدین گونه دولت ماد هم را پدید آورد.

آشوریان چون اقتصادی متکی به خاک و سرزمین نداشتند بسرعت پراکنده شدند.

بعد از تصرف قفقاز، تزار  در ترس از شورش تورکهای مسلمان قفقاز که اکثریت را تشکیل میدادند، به فکر بر هم زنی جمعیت به نفع مسیحیان در قفقاز افتاد، این سیاست در دوران استالین نیز پیگیری شد. لذا مسیحیان بسیاری از سایر نقاط به آزربایجان  کوچ داده شدند. در میان آنها آشوریان بسیاری بودند که از قضا احساس تعلق کمتری به خاک داشتند و به ارمنستان فعلی نقل مکان کردند. آنها به تدریج به شکل و شمایل ارامنه در آمدند، یعنی جزیی از ملت ارمنی شدند.

ویرانیهایی که در بیست و هفت سال اشغالگری ارمنستان در شهرها و روستاهای  اشغالی صورت داده شده با هیچ عقل و منطقی نمیخواند. شدت و حجم این تخریبات ثابت میکند که ویرانگریها صرفا برای ویرانگری و نه برای رسیدن به هدفی دیگر صورت گرفته اند. یعنی ویرانگری برای ویرانگری. اما چرا؟

اگر روح جمعی جمعیت ارمنستان روانکاوی شود، در اعماق آن به روح ویرانگری بر خواهیم خورد که هیچ توجیه عقلانی ندارد. این همان روح غارتگر حکومت آشوریان هست.

این ویرانگریها بگونه‌ای انجام یافته است که تو گویی ارامنه این جغرافیا و سرزمین را دشمن اصلی خود را می دانند و نه ساکنان آزربایجانی آنرا.

به نظر می‌آید روح شیطانی حکومت آشور از درون روح جمعی جمعیت ارمنستان سر برآورده و به انتقام کشی از سرزمین آزربایجان بر آمده است. اما ارامنه غافل هستند و نمی دانند که این روح ویرانگرخود آنها را نیز به گروگان خود تبدیل کرده است. آنها حتی خودشان را هم ویران میکنند. عجیب است این ملت هیچ چیزی را نمی سازد و هیچ آبادانی نمی آفریند.

همین خصیصه است که آقای الهام علی یف را به تعجب واداشت. او در یکی سخنرانی گفت. “مگر شما ارامنه نمیخواهید در این جغرافیا زندگی کنید. با کینه و نفرت و ویرانگری که زندگی نمی تواند شکل بگیرد.”

چرا این ملت فقط ویران میکند؟

حسن ارک – تبریز

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید