چهارشنبه , فوریه 28 2024
azfa
تازه ها

عیسی نظری:‍ جمهوری خواهی تله جدید سلطنت طلبان

 گادتب: سلسله جنبان سلطنت طلبان ایران رضا شاه ، در اوایل کار خود از جمهوری خواهی آغاز کرد و دهان برخی از دموکراتها و آزادیخواهان را آب انداخت !

الان پس از چهل سال و اندی که ربع پهلوی خود را جانشین سلطنت و میراث دار سلطنت می نامید ، همانند پدر بزرگ خود ، به جمهوری خواهی روی آورده است به طوری که دهان حتی عضو چریک های فدائی خلق را هم به آب انداخته است به طوری که فرخ نگهدار آن را نیم گام به جلو میداند که اگر لابد یک گام بود ،  باز لابد هم طراز حزب پیشگام می شد و چه اتحادی !

همچنانکه جمهوری خواهی رضا شاه در اوان کار خود ، خدعه و فریبی بیش نبوده است ، عقبگرد رضا پهلوی هم دقیقا یک مانور است ، یک شعبده بازی ،که تنها می تواند ، پخمه های عرصه سیاست و وامانده های ناتوان عرصه تشکیلات های تحت الحمایه آمریکا را گول بزند !

من در همین شهر رضائیه محصل بودم ، آن موقع آقای عرب باغی فوت کرده بودند و آقای میر آقا جانشینی ایشان را داشته و در مسجد جامع ، نماز جماعت می خواندند و بدین مناسبت مردم دیگر به آنها گنبد نشان لقب داده بودند ، بحث بخشی از مردم بازار سرپوشیده این بود ،که عرب باغی فوت کرده است و مجتهد  دیگری از گنبد نشان ها نیست که جانشینی او را بر دوش بکشد ، و مجتهد مرده قابل امامت نیست ، فردی که دو آتشه گنبد نشان بود و همسایه مغازه فامیل من بود ، وسط بازار داد زد :

آقا شما چه می گید ؟ میر آقا خودش مجتهد است !

عمو زاده من جواب داد :

حاجی جان چه می گوئی ؟ خود میرآقا

می گوید که مجتهد نیست !

مرد همسایه داد زد :

میر آقا بیخود می گوید ، من می گویم مجتهد است !

الان حکایت همان است .

فرض هم ربع پهلوی چنین ادعائی حتی دروغ هم بنماید ، سلطنت طلبان دوره طلائی شوونیسم چنین تزی را نمی پذیرند و در ثانی همانند پدربزرگ خود آقا از تخت سلطنت پائین تر نمی آید ، چون تنها حسن و امتیاز او همان شاهزاده بودن است و لا غیر !

در این میان خود پخمه های منجمد شده سیاسی هم به چنین تئوری واپسگرایی معتقد نیستند ولی آن را به عنوان نیم گام به طرف وحدت نیرو های برانداز خارج نشین وانمود می کنند ، دقیقا همانگونه که چریک فدایی زمان شاه آقای فرخ نگهدار القا می کند !

چهل سال و اندی زحمت کشیدند ، تا ربع پهلوی یعنی یک چهارم تمام پهلوی قانع شود که مثل فرخ نگهدار آدم است ، تمام .

شوونیزم پهلوی دقیقا مثل اعوان و انصار آمریکائی خود ، هرگز وقایعی را که سر پیرامون مملکت با اتکا بر سیاست تمرکز گرائی خود ، آورده اند ، و یا با اتکا به نیروی خارجی ، کشتار های حتی مرکزی خود را هم به یاد نمی آورند و نه تنها آز آن وقایع ندامت و پشیمانی احساس نمی کنند و اصولا نیازی به آن نمی بینند !

گروه ها و شخصیت های آمریکا نشین فعلا برای تصاحب بودجه تعیین شده دولت امریکا برای براندازی و تقسیم ان بین خود ، تئوری های نخ نما شده پدربزرگ پهلوی را در آغاز ، برای نسل سوم شوونیزیم پهلوی جا سازی می کنند .

برای پیرامون مملکت و از جمله آذربایجان ، این نمایش نامه های کهنه شده و باز سازی های ناشیانه آنها ،

جز آبرو ریزی برای مسلسل به دستان سابق و جز آگاهی مردم ، چیزی دیگر عاید نمی شود ، ضد پیرامون ،  گو  ، هر نامی داشته باشد ، ضد مردم ایران است !

چه شاهنشاه تمام پهلوی و چه رئیس جمهور ربع پهلوی! شوونیزیم دشمن ملل ایران است !

(گادتب در قبال مقالات منتشره هیچگونه مسئولیتی ندارد)

دوباره امتحان کنید

پیام اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا در مورد انتخابات به ملت تورک آذربایجان- تصویر

‎ گادتب: به گزارش مرکز گادتب، اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا …

پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین؛ نگرانی از وضعیت جسمانی این فعال آذربایجانی

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ …