دوشنبه , آگوست 8 2022
azfa

محکومیت وزارت آموزش‌وپرورش رژیم در دیوان عدالت اداری به علت عدم اجرای اصل 15 – تصویر

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب به نقل از دورنانیو، به دنبال عدم اجرای اصل 15 قانون اساسی و شکایت یکی از وکلای دادگستری در این خصوص، وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری محکوم گردید.

بنابه اعلام روزنامه همدلی، حدود دو سال مسعد سلیتی، وکیل پایه یک دادگســتری همزمان با روز جهانی زبان مادری در اســفند ماه ۱۳۹۶ دعــوی خــود را بــه علت تخلــف وزارت آموزش‌وپرورش از اجرای قســمت اخیر اصــل پانزدهــم قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران اســتفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیــات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد اســت (در مورد تدریس ادبیــات زبان‌های محلــی و قومی در کنار زبان فارســی در مدارس کشور و خودداری از انجام‌وظیفه مذکور با توجــه به بند ۷ مــاده ۱۰ قانون اهــداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش) تألیف و طبع و توزیع کتب درســی و نشــریات کمک‌آموزشی بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در چهارچــوب نظام آموزشــی بــا رعایت اصــل پانزدهــم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران و با رعایت بافت متناســب زندگــی روستایی، عشــایری و شــهری تقدیم دیــوان عدالت اداری کرد.

بــر این اســاس طــی دادنامه شــماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۸۷ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری حکم به الــزام وزارت آموزش‌وپرورش بر اجرای وظیفــه مقرر قانونی به نحــو تألیف و طبع و توزیــع کتب درســی و نشــریات کمک‌آموزشی و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوســطه در مدارس کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در چارچوب نظام آموزشی، با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناســب زندگی روستایی، عشایری و شهری هر یک از اقوام صادر کرده اســت. در بخشی از حکم صادره دیوان عدالت اداری آمده اســت با توجه به ریل‌گذاری جهت اجرایی شدن سیاست‌ها و اهداف، آموزش‌وپرورش مکلف به رعایت حق شــهروندان در بهره‌مندی از تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی خاص هر محل و قوم است.

ســلیتی دراین‌باره بــه همدلــی گفت: ایران به‌عنوان کشــوری با تعدد قومــی و مذهبی که به‌موجب اصل نوزدهم قانون اساســی نظام جمهوری اســامی، این تنوع قومی و مذهبی موردپذیرش قرارگرفته و برابر اصل بیســتم همه افراد ملــت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین با اســتناد به قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی که اشعار می‌دارد استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد اســت، وزارت آموزش‌وپرورش به اجرای وظیفه قانونــی خود در این اصل از قانون الزام دارد.

دوباره امتحان کنید

اعتراض نمادین‌ فعال‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ به‌ خشک‌ شدن‌ دریاچه‌ اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مهدی‌ معظمی فعال‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ در‌ اقدامی‌ نمادین‌ …

اسرائیل از هلاکت بسیاری از فرماندهان ارشد گروه تروریستی «جهاد اسلامی» در غزه خبر داد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، ارتش اسرائیل، یکشنبه ۱۶ مرداد، از نابودی فرماندهی عالی …

دیدگاهتان را بنویسید